Gắn thực hiện quy chế dân chủ với cải cách thủ tục hành chính ở cấp xã

Ngày đăng: 16/07/2018  - Lượt xem: 291

Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thiết ở địa phương theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, việc thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp, nhất là ở cấp xã. Thông qua đó sẽ phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát thực hiện CCTTHC ở địa phương. Thực tế cho thấy, nếu địa phương nào làm tốt việc gắn QCDC với CCTTHC thì địa phương đó sẽ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo đúng quy định hiện nay. Vậy, trong quá trình thực hiện QCDC ở cấp xã cần thực hiện những nhiệm vụ gì với CCTTHC?

Trước hết ta hãy tìm hiểu thế nào là thủ tục hành chính (TTHC), tại sao phải CCTTHC,  mục tiêu và ý nghĩa của CCTTHC.

Hiện nay, có một số khái niệm về TTHC, xong dưới đây là một khái niệm tương đối đầy đủ và rõ nét nhất: “Thủ tục hành chính là một loạt các quy định về trình tự thời gian, về không gian về cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân”.

Trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước, các TTHC cần phải được thay đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và đặc biệt các doanh nghiệp khi đến các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết các TTHC. Chính vì vậy, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm CCTTHC đã ra đời và là tất yếu của một xã hội phát triển. CCTTHC bảo đảm cho các quy định nội dung của Luật hành chính và các luật khác được thực hiện, đi vào cuộc sống; Bảo đảm cho việc thi hành các quyết định hành chính được thống nhất; Công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, chính xác theo đúng yêu cầu cơ quan Nhà nước, góp phần chống được tệ nạn tham nhũng, sách nhiễu; Làm giảm sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân; Là khâu bản lề để cải cách hành chính; Biểu hiện trình độ văn hóa, văn hóa giao tiếp, văn hóa điều hành, mức độ văn minh của nền hành chính v.v…

Trong thực hiện QCDC, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được coi là giải quyết TTHC và cần được cải cách, đổi mới để xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư. Ban thanh tra nhân dân cần phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền; cùng với đó, chính quyền cấp xã cần thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, giải quyết tốt những thủ tục hành chính ở cấp xã liên quan đến công dân. Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về dân chủ và thực hiện QCDC ở cơ sở, Chính quyền và MTTQ các xã cần thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã và lấy ý kiến đóng góp đối với một số chức danh cán bộ chuyên môn cấp xã…

Chính vì vậy, để triển khai hiệu quả QCDC gắn với CCTTHC, chúng ta cần thực hiện một số biện pháp sau:

Một là, Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng và cụ thể hoá các quy chế, quy định; hoàn thiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;

Hai là, Đổi mới công tác tiếp và giải quyết các kiến nghị của công dân, phân công cụ thể lãnh đạo UBND và bộ phận chuyên môn tiếp công dân định kỳ để giải quyết khiếu tố, kiến nghị của công dân. Những vấn đề vướng mắc của công dân cần được cán bộ xã giải thích, hướng dẫn giải quyết theo quy định. Lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện đúng việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân tại khu dân cư, nhất là ở những nơi nảy sinh những vấn đề phức tạp để xử lý tại chỗ các mâu thuẫn, bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Ba là, Kiện toàn, củng cố về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo đúng Luật thanh tra. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Giải quyết ngay từ cơ sở việc tranh chấp, mâu thuẫn thông qua công tác hoà giải ở cơ sở.

Bốn là, Phát huy vai trò giám sát, kiểm tra đề xuất, kiến nghị xử lý khi phát hiện các sai phạm với cấp có thẩm quyền trên tinh thần công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, hiệu quả. Thực hiện công khai kết quả giải quyết khiếu tố, giúp người dân và tổ chức tham gia và trực tiếp giám sát hoạt động của chính quyền, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Năm là, Giám sát việc thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai và giải quyết tốt những thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, quan tâm việc sử dụng Phần mềm tại Bộ phận một cửa để giải quyết TTHC đảm bảo khách quan, chính xác, khoa học theo quy định của UBND tỉnh.

Thực hiện QCDC cơ sở vừa là mục tiêu, vừa là động lực để đẩy mạnh CCTTHC, hướng tới Chính phủ hành động với mục tiêu phục vụ Nhân dân xây dựng chính quyền thân thiện. Gắn việc thực hiện QCDC với CCTTHC sẽ giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của dân, đổi mới phong cách phục vụ của đảng viên, cán bộ, công chức theo tinh thần: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tác giả: Hoàng Huân - Nguồn: Sở Nội Vụ - Số lần được xem: 291

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018
Xem tất cả »

Liên kết website