Ngày đăng: 20/10/2019  - Lượt xem: 0

Câu hỏi

Chế độ Thai sản đối với lao động Nam

08/07/2016

Tôi đang làm việc tại công ty cổ phần Giày Lập Thạch, tôi đã làm được 2 năm và đã tham gia BHXH. Tháng 6/2016 vợ tôi sinh thường được một con, vợ tôi làm ruộng ở quê, không tham gia BHXH. Vậy cho tôi hỏi tôi có được nghỉ việc và hưởng chế độ BHXH không, cụ thể như thế nào?
Câu hỏi được gửi về:

Hỏi bởi: Phùng Kim Trọng

Cơ quan công tác: Công ty CP Giầy Lập Thạch

Email: Kimtrong82@gmail.com

Trả lời

Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn sinh con vào tháng 6 năm 2016. Vào thời điểm này áp dụng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thị hành từ ngày 01/01/2016. Cụ thể là:

          * Tại Điều 31 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

          “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

          a) Lao động nữ mang thai;

          b) Lao động nữ sinh con;

          c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

          d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

          đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

          e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

 

          Đối chiếu với quy định trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản cho trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con theo Điểm e, Khoản 1, Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

 

          * Về thời gian hưởng chế độ thai sản: quy định tại Khoản 2 Điều 34 như sau:

          Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

          a) 05 ngày làm việc;

          b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

          c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

          d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

          Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

         

* Về mức hưởng chế độ thai sản: được quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 39 như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

          b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

          Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con sẽ là:

          (Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ chế độ thai sản) : 24 ngày x số ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản

           Đối với những trường hợp đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức bình quân tiền lương tháng được tính là bình quân tiền lương của các tháng đóng BHXH.

          - Ngoài ra, tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định “Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

          Như vậy, đối chiếu với các quy định ở trên thì trường hợp cụ thể của bạn được hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Được nghỉ 5 ngày làm việc trong  khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và được hưởng trợ cấp thai sản trong những ngày nghỉ việc này theo mức hưởng như  cách tính ở trên.

Được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

12/07/2016

Trả lời bởi: TT TVPL

Vui lòng điền đầy đủ thông tin phản hồi của bạn

Điền đầy đủ thông tin

Hình ảnh


Liên kết website