Giai cấp công nhân Vĩnh Phúc là lực lượng tiên phong của cách mạng, lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Ngày đăng: 07/06/2019  - Lượt xem: 131

Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thời kỳ mới, Đảng đã có Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

Giai đoạn hiện nay, hội nhập quốc tế  tạo nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều thách thức đối với việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho tổ chức công đoàn nói chung. Trong khi đó công đoàn còn có nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, về kinh phí, về điều kiện và môi trường hoạt động. Với thực trạng cơ cấu tổ chức, hệ thống quản lý, những chính sách đãi ngộ và năng lực cán bộ công đoàn hiện nay đặt ra những khó khăn rất lớn cho việc hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đại hội XII Đảng CSVN thông qua “Thực hiện cơ chế đối thoại và thỏa thuận về tiền lương giữa các bên, xây dựng quan hệ hài hòa, tiến bộ”;  Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH TW khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đặt mục tiêu từ năm 2021 các doanh nghiệp được thực hiện chính sách tiền lương trên cơ sở thương lượng giữa Người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) và đại diện tập thể NLĐ, Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp;  Sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn cho phù hợp với tình hình hiện nay (lúc đó chưa hẳn chỉ có tổ chức công đoàn mới là đại diện NLĐ mà còn có các tổ chức khác) rất khó khăn cho CĐ hoạt động…

Vì vậy, Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Công đoàn Vĩnh Phúc đã xác định một số phương hướng hoạt động công đoàn trong thời gian tới như:

1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Vĩnh Phúc

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định nhận thức có vai trò to lớn đối với hoạt động thực tiễn của con người. Theo Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng”. Nhận thức, trách nhiệm đúng đắn của chủ thể đối với hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn; có ý nghĩa rất to lớn, tạo nên động lực bên trong, định hướng, chỉ đạo hoạt động và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để đạt được mục đích đặt ra.

2. Cần đẩy mạnh công tác bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Chức năng “ bẩm sinh” và mục tiêu để hình thành về tổ chức hoạt động của công đoàn là “ đại diện, bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ và đoàn viên công đoàn”.

- Hướng dẫn, giúp đỡ NLĐ ký kết hợp đồng lao động với NSDLĐ hoặc đại diện cho NLĐ xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo đúng quy định của pháp luật về lao động; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và thúc đẩy việc thực hiện những điều khoản đã được ký kết, động viên người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và những quy định trong hợp đồng lao động, TƯLĐTT. Vì khi bản TƯLĐTT có nhiều nội dung có lợi cho người lao động, được pháp luật bảo vệ thì lợi ích của người lao động càng được đảm bảo, người sử dụng lao động tôn trọng việc đối thoại, việc thương lượng tại doanh nghiệp và tôn trọng người lao động trong việc làm, trong đào tạo để gắn bó với nhau, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển trong doanh nghiệp.

- Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ, chống lại việc vi phạm pháp luật và xúc phạm nhân phẩm NLĐ; tham gia hội đồng hòa giải, đẩy mạnh các hoạt động ngăn ngừa tranh chấp lao động giữa NLĐ với NSDLĐ. Khi thấy cần thiết, công đoàn tổ chức đình công để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

- Tham gia ý kiến với NSDLĐ trong việc xây dựng thang bảng lương, xây dựng định mức lao động và các quy chế nội bộ đặc biệt là quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi. Từ năm 2021 khi Nhà nước tiền lương không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp thì sẽ thông qua thỏa thuận, đối thoại và TƯLĐTT để xác định mức lương tối thiểu, thang lương bản lương trong doanh nghiệp phù hợp với thực tiễn và đảm bảo quyền lợi ích của NLĐ…

- Tham gia với chủ sử dụng lao động trong việc xây dựng kế hoạch và biện pháp an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường.

Như vậy, công đoàn bảo vệ NLĐ là bảo vệ ngay từ lúc NLĐ bắt đầu tham gia quan hệ lao động; bảo vệ trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh; trong xảy ra chanh chấp lao động; bảo vệ không chỉ cho riêng NLĐ mà còn thể hiện sự chăm lo cho họ khi họ bị mất việc hoặc gia đình gặp khó khăn. Làm được điều đó là công đoàn đã chứng minh để người lao động thấy vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của họ, là minh chứng thuyết phục nhất để họ tin tưởng công đoàn và sẵn sàng gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác; đồng thời tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường, không gian cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, của đất nước.

Thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia giám sát, phản biện với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước; Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, giàu mạnh, văn minh.

Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế, nhân rộng các điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt việc tốt; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên khích lệ phong trào.

4. Chăm lo, củng cố, kiện toàn các tổ chức, không ngừng nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. Cần đẩy mạnh tuyên truyền phát triển và giữ vững đoàn viên. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức Công đoàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCH công đoàn, Chủ tịch, Ban Thường vụ, thường trực BCH công đoàn các cấp có số lượng đủ, chất lượng cao.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCH công đoàn các cấp có số lượng đủ, chất lượng cao. Bởi vì, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Cán bộ là gốc của mọi công việc” “muôn việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hoặc kém”. Đối với cơ quan lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Đảng, Đảng ta khẳng định: "Kiện toàn ban chấp hành các cấp của Đảng là khâu then chốt đối với toàn bộ hoạt động của Đảng". Do vậy, muốn nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, trước hết phải nâng cao chất lượng BCH Công đoàn các cấp.

5. Đổi mới nội dung hoạt động công đoàn:

- Bên cạnh việc tuyên truyền phát triển đoàn viên, các cấp công đoàn cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, bởi chính chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn là minh chứng có sức thuyết phục nhất đối với NLĐ để họ gia nhập công đoàn. (thực hiện tốt 3 chức năng nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn một cách linh hoạt trong thời kỳ đổi mới; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của Tỉnh); Tăng cường công tác đối thoại, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để hạn tranh chấp lao động và đình công, đặc biệt là những cuộc đình công không đúng quy định pháp luật.

Về nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Vĩnh Phúc hiện nay, cần tập trung vào các vấn đề đã và đang đặt ra sau đây:

Một là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; Tiếp tục thực hiện Chương trình của LĐLĐ tỉnh về “Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS”.

Hai là, đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội, công đoàn các cấp xây dựng thành Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 110/KH-LĐLĐ ngày 28/9/2016 của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trong các đơn vị, DN; Kế hoạch số 11/KH- LĐLĐ ngày 08/02/2017 của LĐLĐ tỉnh về “Đề án đời sống văn hóa công nhân ở các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020”;

Ba là, đẩy mạnh hoạt động thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân và NLĐ. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 34-Ctr/TU ngày 05/5/2008 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 và Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 15/5/2008 vè thực hiện các Nghị quyết Hội nghị BCH TW 6 khóa X nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tỉnh về tình hình, vai trò của việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chủ động phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các CĐCS tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hội nghị NLĐ hàng năm.

Thực hiện  hiệu quả công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho CNLĐ bằng nhiều hình thức (trực tiếp, qua điện thoại, thư điện tử….);  Tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ công đoàn các cấp đặc biệt là CĐCS: về kỹ năng thương lượng và ký kết TƯLĐTT; kỹ năng đối thoại định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; Khởi kiện ra tòa án nhân dân đối với những DN nợ đọng BHXH, nợ đọng kinh phí Công đoàn; Chăm lo lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ thông qua chất lượng bữa ăn ca, Tết sum vầy,… nâng đời sống vật chất tinh thần các thiết chế văn hóa trong các KCN (xây dựng Nhà văn hóa CN, nhà trẻ mẫu giáo, nhà ở thu nhập thấp cho CNLĐ...)

Bốn là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân và NLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của Tỉnh và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Định kỳ tổ chức các hoạt động chuyên đề, các phong trào VHVNTD TT tạo sân chơi lành mạnh cho CNLĐ rèn luyện sức khỏe và lao động…;  Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tôn vinh, tuyên dương CNVCLĐ hoặc cán bộ CĐ xuất sắc trong phong trào.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra Công đoàn. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT Công đoàn các cấp, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục thực hiện Kế hoạch 75/KH- LĐLĐ ngày 06/10/2015 của LĐLĐ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn.

Sáu là, tăng cường hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương: Công đoàn các cấp tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của địa phương, trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội của các cấp ủy đảng, công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương; phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tham mưu giúp chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; tham gia góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Công đoàn; Tập hợp quần chúng CNVCLĐ thông qua các hoạt động bổ ích của Công đoàn như: Hàng năm tham mưu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương tổ chức gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, huyện với CNLĐ nhằm giải đáp trực tiếp những băn khoăn vướng mắc của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả: Đào Mạnh Quý - Nguồn: UBKT - LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 131

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website