Đẩy mạnh phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn trong Khu Công nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Ngày đăng: 15/05/2019  - Lượt xem: 136

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ CNLĐ trong các KCN Vĩnh Phúc tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng. Trên địa bàn tỉnh hiện có 183 DN với 75.307 CNLĐ; trong đó nữ: 52.499 CNLĐ: Doanh nghiệp FDI là là 154 với 73.050 CNLĐ, doanh nghiệp DDI là 28 DN với 2.257 CNLĐ. Công đoàn các KCN tỉnh đang quản lý trực tiếp 133 CĐCS với 67.812 CNLĐ, trong đó đoàn viên Công đoàn 64.711 đoàn viên; DN DDI: 20 CĐCS với 2.136 đoàn viên, (nữ 619 người); DN FDI: 113 CĐCS với 62.575 đoàn viên (nữ 46.946 người).

Hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh và Thường trực LĐLĐ tỉnh; sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, NSDLĐ và sự phối kết hợp chặt chẽ với Ban quản lý, các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thực hiện Chương trình số 1468/CTr-TLĐ ngày 09/10/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả TƯLĐTT và Hướng dẫn số 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong thương lượng tập thể, k‎ý kết và thực hiện TƯLĐTT, Công đoàn tổ chức được 16 lớp tập huấn về kỹ năng thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT và đối thoại tại nơi làm việc cho trên 1.600 lượt cán bộ CĐCS, đến nay số lượng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng tăng đến nay đã có 91/133 công đoàn cơ sở chủ động thương lượng, đàm phán với NSDLĐ để sửa đổi, xây dựng và ký kết được TƯLĐTT. Về cơ bản bảo đảm tăng lợi ích chính đáng của người lao động cao hơn so với pháp luật quy định: như tăng chất lượng bữa ăn giữa ca, chế độ phúc lợi tập thể, tham quan, nghỉ mát, khen thưởng cuối năm, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp đột xuất khi gia đình NLĐ có những khó khăn…

Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và tổ chức Công đoàn, phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh và các ban ngành chức năng của Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước"; Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp", Chỉ thị 52/CT-TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư, Thông tri số 05-TTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 17/KH-TLĐ ngày 07/4/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho CNLĐ trong tác KCN, KCX, Kế hoạch số 11/KH- LĐLĐ ngày 08/02/2017 của LĐLĐ tỉnh về thực hiện “Đề án đời sống văn hóa công nhân ở các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020” với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ được tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí, chủ động tổ chức các hoạt động văn hoá cộng đồng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, nhà ở, trường học, bệnh viện, khu vui chơi…

Hàng năm, Công đoàn chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, NSDLĐ tổ chức phát động thi đua trong CNLĐ với mục tiêu: Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, tập trung vào các phong trào nhưLao động giỏi, Lao động sáng tạo, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Thực hiện tốt Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN, công tác BHLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ, kiểm tra môi trường lao động, kiện toàn bộ máy làm công tác BHLĐ, mạng lưới ATVSV, chỉnh trang vườn hoa cây cảnh, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ làm cho cảnh quan doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp thân thiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu để nêu gương…

Thực hiện Kết luận số 06-KL/TU, ngày 29/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 01- QĐ/TU, ngày 21/03/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên trong nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng Liên đoàn, Công đoàn đã chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tích cực triển khai thực hiện “Năm phát triển đoàn viên 2016do Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai. Công đoàn đã chủ động rà soát, nắm chắc số liệu các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS để tiến hành vận động, hướng dẫn thủ tục thành lập. Chủ động tiếp cận chủ doanh nghiệp bằng nhiều hình thức để tuyên truyền và kiên trì vận động, trong những năm qua đã thành lập mới 59 CĐCS, kết nạp 29.620 đoàn viên.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn các KCN đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, Công đoàn các KCN Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện. Chủ động phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các CĐCS tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Hội nghị NLĐ hàng năm; xây dựng phương án SXKD, sắp xếp lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định. Tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung TƯLĐTT, nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp;

Hai là, Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh và đất nước. Đi sâu sát cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của CNLĐ phản ánh và kiến nghị với Đảng, chuyên môn, công đoàn các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những băn khoăn, vấn đề bức xúc của CNLĐ.

Ba là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,  góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH của Tỉnh và nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp.

Bốn là, Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn: Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT Công đoàn các cấp, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; Tập trung kiểm tra công tác chấp hành Điều lệ Công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; UBKT tham mưu giúp Ban Thường vụ, BCH Công đoàn các cấp giải quyết đúng pháp luật đơn kiến nghị, khiếu nại tố cáo của CNLĐ, kiểm tra tổ chức và cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm.

Sáu là, Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể liên quan. Coi trọng công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, động viên khen thưởng kịp thời và khắc phục những tồn tại.

Tác giả: Đào Mạnh Quý - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 136

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website