Kết quả triển khai thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng: 15/06/2020  - Lượt xem: 72

Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực hiện đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được xem là một việc làm cấp thiết của các cấp Công đoàn.

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với CNLĐ năm 2019

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 03a/NQ-TLĐ, ngày 17/02/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất; Quyết định số 682/QĐ-CT ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các Khu công nghiệp tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 05-TT/TU, ngày 26/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai đến các công đoàn cơ sở; gắn việc quán triệt, triển khai Chỉ thị, Thông tri với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành TW Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa các nội dung của Đề án; Phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các KCN tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND, ngày 12/01/2017 về thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020”. Hàng năm LĐLĐ tỉnh đều ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh. Sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ.

Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2019

Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa, đưa nội dung chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ vào nội dung nghị quyết của hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thương lượng, đàm phán để đưa nội dung nâng cao đời sống văn hóa cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể với những nội dung như: tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, vui chơi, giải trí, nghỉ mát, du lịch tái tạo sức lao động thành trách nhiệm của người sử dụng lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh khai thác và sử dụng có hiệu quả Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp Khai Quang phục vụ CNLĐ. Hiện nay đang tích cực tham mưu xây dựng 02 Nhà văn hóa công nhân tại huyện Lập Thạch và huyện Bình Xuyên, đang thực hiện đến bước ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cho công nhân lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân được Đảng đoàn quan tâm lãnh đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức đề án hàng năm với các nội dung phong phú thiết thực. Riêng cấp tỉnh trong 3 năm tổ chức 74 lớp, tham mưu để Lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với CNLĐ năm 2018 và 2019; thông qua đối thoại Lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị đề xuất của CNLĐ về đời sống việc làm cũng như nhu cầu văn hóa tinh thần của CNLĐ. Tuyên truyền qua Website Công đoàn Vĩnh Phúc, các trang mạng xã hội facebook, zalo. LĐLĐ tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động nói chung và công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói riêng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân lao động được triển khai tích cực, phong phú. Các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” hàng năm có bước phát triển quan trọng, là hoạt động tiêu biểu của tổ chức Công đoàn, dành được sự quan tâm, ghi nhận của doanh nghiệp, sự đồng thuận lan tỏa sâu sắc trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hằng năm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, lành mạnh và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người lao động.Chương trình “Hát cho công nhân nghe- nghe công nhân hát” mừng Đảng, mừng Xuân được duy trì hàng năm. Các hoạt động khác như tổ chức:“Hội chợ gian hàng Việt”,Giải bóng đá nam, nữ  CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp, Liên hoan văn nghệ CNVCLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả và tạo sự lan tỏa lớn trong CNVCLĐ,... các cấp Công đoàn đã tổ chức hàng ngàn cuộc liên hoan văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động giao lưu, đối thoại,...nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của các đơn vị.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát và thống kê số liệu tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần của đoàn viên và người lao động; riêng LĐLĐ tỉnh tổ chức 3 Đoàn trực tiếp khảo sát tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động với hơn 5.000 phiếu. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch giám sát kiểm tra việc hoạt động của Công đoàn các cấp; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong công nhân lao động.

Qua việc thực hiện các nội dung của Đề án, các cấp Công đoàn trong tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả đáng trân trọng: 80% số lượng công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa, đạt 80% so với mục tiêu đề ra. Trên 70% số lượng công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. 100% KCN hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân. 80% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho CNLĐ tại các doanh nghiệp, đạt 120% so với mục tiêu đề ra là 60%. 80% số lượng Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đạt 100% so với mục tiêu đề ra.

Để các hoạt động văn hóa tinh thần cho công nhân đi vào chiều sâu hiệu quả, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cho công nhân lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân.

Hai là: Xây dựng các mô hình và định hướng từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các Khu, cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân laođộng.

Bốn là: Xây dựng quy chế khen thưởng doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” của tỉnh và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia.

Năm là: Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân.

Tác giả: Trần Văn Tú - Nguồn: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 72

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 02/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 01/2020 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 09/2019
Xem tất cả »

Liên kết website