Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc: “Trung thành - Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”

Ngày đăng: 24/06/2019  - Lượt xem: 81

Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động trở thành nội dung hoạt động của các cấp Công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong suốt 18 năm. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới, ngày 15/7/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi tên gọi, bổ sung nội dung, tiêu chí cuộc vận động xây dựng người CBCCVC trong giai đoạn mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đoàn viên là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Hàng năm, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đã chỉ đạo CĐCS bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tuyên truyền hướng dẫn các CĐCS triển khai tới toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn nâng cao chất lượng cuộc vận động theo từng nội dung, tiêu chí phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Triển khai các đợt học tập, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp. Các CĐCS đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ trong cơ quan; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; tích cực tham mưu, đề xuất, tạo điều kiện cho CBCCVC tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Hiện nay, CĐVC tỉnh quản lý 84 CĐCS với 4.609 đoàn viên, trong đó 745 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị (chiếm 16%); 1.606 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị (34.8%); Về trình độ chuyên môn: trên 1000 người có trình độ học vấn sau đại học (chiếm gần 22%); gần 3.400 người có trình độ đại học và cao đẳng (chiếm gần 74%).

Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm 8 giờ chất lượng, hiệu quả” thực sự là một hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của CĐVC tỉnh trong thời gian qua. Sự chuyển biến đó được thể hiện qua hành động, việc làm cụ thể trong sinh hoạt và công tác chuyên môn như: Đoàn viên Công đoàn các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp đã cụ thể hóa thành các phong trào: "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả", phong trào thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, cải tiến tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, thực hiện văn minh công sở, nâng cao chất lượng công tác và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua theo khối ngành như ngành Nông nghiệp & PTNT, ngành Xây dựng, ngành Giao thông vận tải được cụ thể hóa phù hợp theo đặc thù của ngành…

Có thể khẳng định, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm,liêm chính, sáng tạo" đã góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, gương mẫu trong thực hiện chính sách, pháp luật ở cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú… Từ cuộc vận động, tỷ lệ CĐCS đạt danh hiệu vững mạnh trong những năm qua luôn đạt trên 90%, không có CĐCS xếp loại trung bình, yếu kém. CĐVC tỉnh nhiều năm liên tục được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá, chấm điểm và xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại vững mạnh xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Một số CĐCS việc triển khai cuộc vận động còn hình thức, chung chung, chưa có tiêu chí cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, nên hiệu quả chưa cao. Một số CBCCVC đặc biệt một số CBCCVC trẻ có xu hướng chạy theo lợi ích vật chất dẫn đến có biểu hiện tiêu cực, gây sách nhiễu đối với nhân dân. Cá biệt có cơ quan, đơn vị cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho Công đoàn triển khai thực hiện cuộc vận động. Vì vậy hiệu quả cuộc vận động còn hạn chế.

Để thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong CBCCVC và người lao động.

Hai là: Căn cứ vào nội dung, tiêu chí của Cuộc vận động, hàng năm các cơ quan, đơn vị có kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua gắn với  việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công vụ.

Ba là: Phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Tham mưu với cấp ủy Đảng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn để thực thi nhiệm vụ.

Bốn là: Việc xây dựng người CBCCVC "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc. Nâng cao chất lượng cuộc vận động, gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là:  Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá, tôn vinh, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Tác giả: Lê Thị Đường - Nguồn: Công đoàn Viên chức tỉnh - Số lần được xem: 81

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website