Khen thưởng các chuyên đề hàng năm

Ngày đăng: 23/04/2019  - Lượt xem: 138

Ngày 12/12/2018, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã kí ban hành Hướng dẫn số 2443/HD-TLĐ về khen thưởng các chuyên đề; các chuyên đề được xét khen thưởng hằng năm gồm: "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Văn hoá, Thể thao”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Về Cờ thi đua, mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương được đề nghị xét tặng không quá 01 Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho mỗi chuyên đề.

Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có từ 1.800 Công đoàn cơ sở trở lên được đề nghị xét tặng không quá 02 cờ cho mỗi chuyên đề, Tổng số cờ trong một năm không quá 50 cờ cho mỗi chuyên đề.

- Về Bằng khen, Tổng Liên đoàn xét tặng Bằng khen chuyên đề cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong số các tập thể, cá nhân được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đề nghị.

Tổng số Bằng khen trong một năm không quá 300 bằng khen cho một chuyên đề.

Mỗi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương được đề nghị xét tặng không quá 04 Bằng khen cho mỗi chuyên đề;

Riêng đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có từ 100.000 đến dưới 500.000 đoàn viên được đề nghị xét tặng không quá 06 Bằng khen; từ 500.000 đoàn viên trở lên được đề nghị xét tặng không quá 08 Bằng khen.

Hướng dẫn cũng nêu rõ về tiêu chuẩn, số lượng, hồ sơ đề nghị, kinh phí khen thưởng cho từng chuyên đề, từng cấp công đoàn.

Tiếp theo đó, ngày 08/4/2019, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Hồng Phương đã kí ban hành Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ về khen thưởng các chuyên đề  "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Văn hoá, Thể thao”, “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” được xét hằng năm.

Về số lượng khen thưởng chuyên đề Cấp Tổng Liên đoàn:

- Số lượng Cờ: Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng 01 cờ/ chuyên đề/ năm.

- Số lượng Bằng khen: Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng 04 Bằng khen/ chuyên đề/ năm.

Về số lượng khen thưởng chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Số lượng Cờ: Liên đoàn Lao động tỉnh xét tặng 01 cờ/ chuyên đề/năm.

- Số lượng Bằng khen: Liên đoàn Lao động tỉnh xét tặng 04 Bằng khen/ chuyên đề/năm. Số lượng bằng khen phân bổ như sau:

- Tập thể:

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 01 Bằng khen;

+ Công đoàn cơ sở: 02 Bằng khen;

- Cá nhân: 01 Bằng khen.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản trước đây hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề của Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả: Hoàng Linh - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 138

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 08/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 07/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 06/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 05/2019 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 04/2019
Xem tất cả »

Liên kết website