Phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng: 18/05/2018  - Lượt xem: 320

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.

Trước thành công của Đại hội, với truyền thống vẻ vang của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, với tinh thần, khí thế mới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn, với mục tiêu là:

Động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động, phát huy nội lực, khắc phục mọi khó khăn ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động” đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho CNVCLĐ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh Vĩnh Phúc, tạo đột phá cho bước phát triển trong giai đoạn mới, làm tiền đề để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI, nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổ chức các phong trào thi đua gắn liền với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết Đại hội, triển khai xây dựng nội dung, chương trình hành động cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn, toàn thể CNVCLĐ tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ gắn với khẩu hiệu hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong từng lĩnh vực, ngành nghề phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp như:

Đối với khu vực sản xuất kinh doanh phát động phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp với phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân và các dịch vụ xã hội.

Đối với hệ thống công đoàn: Phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn” nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hai là Mở một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nghị quyết Đại hội, về sự thành công của Đại hội, triển khai xây dựng nội dung, chương trình hành động của mỗi cấp Công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ba là Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động CNVCLĐ chủ động tham gia với chính quyền xây dựng các công trình, sản phẩm mới, phần việc khó; tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,  hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Bốn là Tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên” các cấp công đoàn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động ở ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp mình. Chủ động ký kết các thỏa thuận với các đối tác nhằm mang lại cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi; Tổ chức triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận do Tổng Liên đoàn đã ký kết với các đối tác nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.

Với tinh thần đó, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ: Căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nội dung phát động thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua ở cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc kiểm tra thực hiện phong trào, thường xuyên bám sát cơ sở để phát huy, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua. Xem xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do công đoàn phát động.

Các cấp công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang websie  của Liên đoàn Lao động tỉnh và bản tin công đoàn Vĩnh Phúc về kết quả Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc, về những kết quả của phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; giới thiệu những gương điển hình, người tốt, việc tốt…chú trọng đến các điển hình tiên tiến đang trực tiếp lao động sản xuất, công tác.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động Vĩnh Phúc phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, quyết tâm khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất, công tác lập nhiều thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV công đoàn tỉnh, chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề  ra . Góp phần xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh, xây dựng gia cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Góp phần đưa tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, du lịch theo hướng hiện đại của vùng và cả nước; Phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị tiến tới trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Tác giả: Anh Dũng - Nguồn: LĐLĐ tỉnh - Số lần được xem: 320

Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 12/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 11/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 10/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 9/2018 Chuyên mục Lao động và Công đoàn tháng 8/2018
Xem tất cả »

Liên kết website